– Algemene Voorwaarden –

 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden en bijbehorende privacy- en cookiebeleid worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud waar toepasselijk.

 1. Restaurant: Soulsmokers b.v., gevestigd te Rotterdam, aan de Anthonetta Kuijlkstraat 110, 3066 GS.
 2. Afnemer: de natuurlijke persoon, van 18 jaar of ouder, of indien jonger dan 18 jaar, met toestemming van de ouder/voogd hiertoe of verondersteld deze te hebben, of rechtspersoon, die via de Besteldienst een Overeenkomst afsluit met Soulsmokers.
 3. Account: account met inloggegevens waarmee het mogelijk is voor de Afnemer om gebruik te maken van (aanvullende functies van) de Besteldienst.
 4. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
 5. Besteldienst: de website(s) en/of applicatie(s) van Soulsmokers voor, onder meer, het bieden van informatie over producten en aanbiedingen, het doorgeven van Bestellingen aan Soulsmokers en het bieden van een Account.
 6. Bestelling: de door de Afnemer via de Besteldienst geplaatste bestelling van maaltijden.
 7. Gebruiker: de natuurlijke persoon (waaronder mede begrepen Afnemers) die de Besteldienst bezoekt en/of gebruikt ongeacht of wel of geen Bestelling wordt geplaatst en een Overeenkomst tot stand komt.
 8. Overeenkomst: de koopovereenkomst aangaande de Bestelling tussen de Afnemer en Soulsmokers.
 1. Toepasselijkheid
  1. De Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden via de Besteldienst, en worden de Gebruiker op eerste verzoek kosteloos langs elektronische weg ter beschikking gesteld. Om van Besteldiensten gebruik te maken moet de Gebruiker van de Besteldienst eerst met deze Algemene Voorwaarden akkoord gaan.
  2. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op de relatie tussen de Afnemer of de Gebruiker en Soulsmokers, blijven ze van toepassing op eventuele latere bezoeken aan de Besteldienst en Overeenkomsten, tenzij deze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd.
  3. Soulsmokers is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Afnemer en/of Gebruiker dient bij een volgende bestelling of bezoek opnieuw kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden.
  4. Soulsmokers wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de Afnemer en/of Gebruiker van de hand.
  5. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Soulsmokers zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
  6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen of situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 2. De besteldienst
  1. Soulsmokers heeft de inhoud van de Besteldienst met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Soulsmokers kan echter niet voor de juistheid, volledigheid en geschiktheid instaan en sluit dan ook eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen, aansprakelijkheid of vrijwaringen, van welke aard dan ook, uit. Met name garandeert Soulsmokers niet:

1) dat de informatie op de Besteldienst juist, volledig, geschikt, actueel, betrouwbaar en niet onrechtmatig is,

2) dat de Besteldienst onbeperkt toegankelijk is, ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen; en,

3) dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken. Soulsmokers en haar leveranciers zullen er echter alles aan doen, om, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van Afnemer/Gebruiker, passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

 1. Soulsmokers is gerechtigd de Gebruiker ten allen tijde en zonder opgave van redenen de toegang tot de Besteldienst permanent of tijdelijk te ontzeggen en het account van de Gebruiker te deactiveren.
 2. De Besteldienst kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Soulsmokers heeft geen zeggenschap over deze websites. Soulsmokers is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en het gebruik daarvan is voor risico van de Gebruiker van de Besteldienst.
 1. Bestellingen, prijzen en betalingen
  1. Via de Besteldienst biedt Soulsmokers Gebruikers de mogelijkheid om Bestellingen te plaatsen. Bestelling vindt plaats door het bestelformulier in te vullen en op de bestelbutton te klikken.
  2. Voor iedere Bestelling geldt indien van toepassing het op de Besteldienst bekend gemaakte minimale bestelbedrag (exclusief bezorgkosten en eventuele andere bijkomende kosten).
  3. Bestellingen kunnen de hele dag door worden geplaatst. Op het bestelformulier dient de gewenste bezorg/afhaaltijd opgegeven te worden. Bezorg/afhaaltijden kunnen afwijken van fysieke openingstijden van Soulsmokers.
  4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Soulsmokers niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
  5. Op de Besteldienst wordt bij iedere Bestelling de hoogte van het door Soulsmokers in rekening te brengen bedrag vermeldt, inclusief eventuele (bezorg)kosten en inclusief BTW.
  6. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan Afnemer geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding.
  7. De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken en controleren van de juiste gegevens benodigd voor het afhandelen van de Bestelling door Soulsmokers.
  8. De Afnemer betaalt de Bestelling online via betalingsmogelijkheden die worden aangeboden op de Besteldienst of contant aan Soulsmokers bij bezorging of afhalen; Bij contante betaling bij bezorging dient de Afnemer er rekening mee te houden dat de bezorger een beperkt bedrag aan wisselgeld bij zich heeft.
  9. Wanneer de online betaling niet wordt geautoriseerd, wordt geweigerd of geannulleerd wordt de Bestelling niet bevestigd en is er geen Overeenkomst tot stand gekomen. Soulsmokers is dan niet verplicht de Bestelling uit te voeren.
 2. Totstandkoming van de Overeenkomst
  1. Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat Soulsmokers de Bestelling van de Afnemer door middel van een elektronische bevestiging heeft aanvaard. Soulsmokers is gerechtigd een Bestelling te weigeren en te annuleren binnen redelijke termijn, Soulsmokers is daarbij niet gebonden haar redenen in dit verband te vermelden. Indien Soulsmokers de Bestelling annuleert zal Restaurant de Afnemer hierover tijdig informeren en de eventueel door de Afnemer verrichtte betaling binnen redelijke termijn terugstorten op de bankrekening van de Afnemer.
  2. Gelet op de aard van de Bestelling en de bestelde producten heeft de Afnemer niet het recht de Bestelling, nadat deze door Soulsmokers is aanvaard, te herroepen. Het herroepingsrecht opgenomen in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek is dan ook niet van toepassing.
 3. Klachtenprocedure
  1. Eventuele klachten over een Bestelling en de aflevering daarvan dienen door de Afnemer in eerste instantie rechtstreeks aan Soulsmokers kenbaar te worden gemaakt. Mocht de afhandeling van de klacht door Soulsmokers onvoldoende zijn, dan kan de Afnemer zijn klacht indienen bij Foodticket BV, via het email-adres info@foodticket.nl. Foodticket BV zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met Soulsmokers en streeft ernaar ontvangen klachten zo spoedig mogelijk te behandelen en terug te koppelen naar de Afnemer.
 4. Account
  1. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor iedere wijze waarop hij toegang krijgt tot de Besteldienst. De Gebruiker is eveneens zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van zijn Account en aansprakelijk voor al het gebruik dat via Account van de Besteldienst wordt gemaakt.
  2. De Gebruiker vrijwaart Soulsmokers volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat via het Account van de Besteldienst wordt gemaakt.
  3. Soulsmokers is gerechtigd het wachtwoord van een Account te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren en veiligheid van de Besteldienst(en).
 5. Intellectuele eigendomsrechten
  1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Besteldienst waaronder mede begrepen auteursrechten op logo’s, slogans teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij Soulsmokers, haar licentiegevers of door Soulsmokers ingeschakelde derden.
  2. De Gebruiker is uitsluitend gerechtigd om materiaal van de Besteldienst te printen of te downloaden voor eigen gebruik en zonder dat hiermee een commercieel doel wordt nagestreefd. De Gebruiker is niet gerechtigd hierin wijzigingen, aanpassingen of bewerkingen aan te brengen.
  3. De Gebruiker is niet gerechtigd de Besteldienst of enige inhoud daarvan, zonder vooraf-gaande schriftelijke toestemming van Restaurant, op welke wijze ook geheel of gedeeltelijk aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken of te hergebruiken.
 6. Persoonsgegevens en cookies
  1. Om de Besteldienst(en) te kunnen bieden dient Restaurant persoonsgegevens te verzamelen. Op de Besteldienst is een Privacybeleid opgenomen waarin informatie wordt gegeven over het gebruik van de persoonsgegevens en de andere gegevens die via de Besteldienst worden verzameld en verspreid.
  2. Om de Besteldienst efficienter te laten functioneren maakt de Besteldienst gebruik van zogenaamde cookies. Op de Besteldienst is een Cookiebeleid opgenomen die toepassing op het gebruik van cookies via de Besteldienst.
 7. Aansprakelijkheid
  1. De totale aansprakelijkheid van Soulsmokers, uit welke hoofde dan ook, is te allen tijde beperkt tot de vergoeding van de directe schade van een Bestelling met als maximum de hoogte van het bestelbedrag per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.
  2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de kosten die Gebruiker heeft moeten maken om de tekortkoming van Restaurant te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Restaurant wel aan de Overeenkomst beantwoordt; – redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
  3. Iedere aansprakelijkheid van Soulsmokers voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
  4. Soulsmokers is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de de Besteldienst(en).
 8. Geschillen
  1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam.

Bijgewerkt 27 mei 2021, Rotterdam
Stuur een e-mail naar info@soulsmokers.com voor meer informatie